KP PSP BUSKO-ZDRÓJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

112 / 998

Historia Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

 

“STRAŻAK, TO POSTAĆ CZŁOWIEKA O NIESKAZITELNYM SERCU, DOBROCZYNNY I WIELKODUSZNY, MIŁUJĄCY LUDZI I NIOSĄCY IM POMOC, KTÓRY Z NARAŻENIEM ŻYCIA RATUJE BLIŹNIEGO I JEGO DOBYTEK”

1

Mieszkańcy Buska, zdając sobie dokładnie sprawę jak wielką gwarancją bezpieczeństwa dla ochrony ich mienia jest mieć w swoich murach własną ochotniczą straż pożarną, postanowili wszelkimi siłami jednostkę taką w Busku zorganizować. Pierwsza notatka o założeniu ochotniczej straży pożarnej znajduje się w państwowym wojewódzkim archiwum w Kielcach i pochodzi z roku 1896. Dokumenty te pisane są w języku rosyjskim. W roku 1900 powstał w Busku “komitet organizacyjny ochotniczej straży pożarnej” liczący 9 członków. Na czele tego komitetu stał młody pełen energii i temperamentu mistrz ślusarski w państwowym uzdrowisku w Busku Zdroju – Karol Pawłowski.

POZOSTALI CZŁONKOWIE TO:
– MICHAŁ ŻELICHOWSKI – NAUCZYCIEL 3 KLASOWEJ SZKOŁY W BUSKU ZDROJU
– JAN WRZESIŃSKI – SEKRETARZ SĄDU W BUSKU
– MIECZYSŁAW PYTLEWSKI – MISTRZ ŚLUSARSKI
– WŁADYSŁAW SIKORSKI – NACZELNIK POCZTY W BUSKU
– WŁADYSŁAW DĄBROWSKI – OBROŃCA SĄDOWY
– EDWARD SĘDEK – KUPIEC
– JAN KRÓL – ZNANY DZIAŁACZ LUDOWY, POSEŁ NA SEJM W 1928 ROKU
– WINCENTY MAJEWSKI – WŁAŚCICIEL WILLI “SULISŁAWIANKA”

 

2

Pierwsze zebranie członków ochotniczej straży pożarnej odbyło się w dniu 26 listopada 1901 roku. Na tym zebraniu wybrano pierwszy zarząd naszej jednostki.


PREZESEM ZOSTAŁ WYBRANY:
– DR MEDYCYNY DYREKTOR UZDROWISKA W BUSKU ZDROJU – SZYMON ISAJEW.
NA CZŁONKÓW ZARZĄDU WYBRANO:
– DR STANISŁAWA JASIŃSKIEGO
– DR JÓZEFA RADZISZEWSKIEGO.
ZASTĘPCAMI ZOSTALI WYBRANI:
– WITOLD KUCZKOWSKI – SĘDZIA BUSKIEGO SĄDU
– ANTONI SULIMIERSKI – LEKARZ SZPITALA ŚW. MIKOŁAJA
PIERWSZYM NACZELNIKIEM ZOSTAŁ WYBRANY:
– KAROL PAWŁOWSKI, ZAŚ JEGO ZASTĘPCĄ KACPER CZERWIŃSKI.
NA GOSPODARZ WYBRANO:
– WINCENTEGO MAJEWSKIEGO.

3

Po tym historycznym zebraniu członkowie naszej jednostki mimo, że nie mieli jeszcze dostatecznej ilości sprzętu strażackiego ćwiczyli musztrę w swoich ubraniach cywilnych. W dniu 9 września 1902 roku nadeszła radosna wiadomość z Kielc. Jednostka nasza została oficjalnie zarejestrowana przez ówczesnego gubernatora. Było to wielkie wydarzenie dla mieszkańców, a w szczególności dla ludzi młodych, którzy mieli możliwość wyżycia się i pokazania publicznie swoich umiejętności w walce z “czerwonym kurem”. Pragnę nadmienić, że na ogólną liczbę mieszkańców buska tj. 4300 obywateli, do straży wstąpiło 80 młodych ludzi. Strażacy ci dzielili się na następujące oddziały:

– TOPORNICY
– RATOWNICY
– SIKAWKOWI
– WODNICY
– ODDZIAŁY OCHRONY.

Na zakup sprzętu i umundurowania członkowie organizowali loterie fantowe, zbiórki pieniędzy od ofiarnych mieszkańców oraz dają występy teatralne dla społeczeństwa buskiego.

W roku 1904 nasza jednostka wyjeżdżała już do pożarów, gdyż była w posiadaniu wozu konnego wyposażonego w sprzęt strażacki. Posiadanie takiego wozu oraz dwóch sikawek ręcznych stawiało osp w Busku Zdroju w rzędzie straży nowoczesnych. Stanowiło wyraz wielkiej dumy, zarówno strażaków jak i mieszkańców buska. Pierwsza inwentaryzacja sprzętu i umundurowania miała miejsce w 1906 roku. Ogólna wartość sprzętu wyniosła wtedy 1356 rubli.

4

Jednostka nasza brała udział w wielu groźnych pożarach jak chociażby ten z 1910 roku w stopnicy, gdzie walnie przyczynił się do skutecznego zdławienia tego pożaru. W mieście do największych pożarów należy zaliczyć pożar w 1912 roku gdzie spłonęło kilka budynków i stodół północnej ściany ulicy Kilińskiego. Przybyły z pomocą straże z Chmielnika, Stopnicy i Pińczowa. Po tym pożarze ludność zakupiła trzecią ręczną sikawkę oraz kilka odcinków węża.

W czasie pierwszej wojny światowej w okresie toczących się walk o Busko, jednostka osp z narażeniem życia gasiła pożary zabudowań mieszkańców. Nie zrażały ich wybuchy pocisków artyleryjskich, które wybuchały w pobliżu palących się domów. Pod płaszczykiem ochotniczej straży pożarnej powstaje w 1915 roku P. O. W. (polska organizacja wojskowa), której założycielem i komendantem był Józef Piłsudski. W czasie odwrotu wojsk austriackich, członkowie rozbrajają jeden z oddziałów austriackich. Wszyscy członkowie P. O. W. należeli do ochotniczej straży pożarnej. Pod pozorem tej organizacji prowadzili musztry i ćwiczenia w terenie. W dniu 11 listopada 1918 roku polska odzyskała niepodległość.

5


Następne ważne wydarzenie w historii naszej jednostki to dzień 3 maja 1926 roku. Podczas obchodów 135 rocznicy chwalenia konstytucji 3 maja – jednostce naszej został przekazany sztandar. Sztandar ten został nam przekazany w obecności władz powiatowych i miejskich oraz licznie zgromadzonego społeczeństwa buska. Ta doniosła uroczystość została uwieczniona na fotografii, która do dziś zdobi ścianę naszej świetlicy.

W kolejnych latach członkowie niosą pomoc w wielu klęskach żywiołowych jak pożary i powodzie. Do największych powodzi można zaliczyć powódź w 1934 roku gdy wylała Wisła. Za ofiarną pracę z groźnym żywiołem jednostka otrzymała pochwałę ostatnie lata okresu międzywojennego od roku 1935 do 1939 były latami wytężonej pracy naszych członków. W roku 1936 ochotnicza straż pożarna otrzymuje od rady miasta dwu frontowy plac na budowę remizy między ulicami Kilińskiego i Kościuszki (były budynek Bepu). Mając własny plac i materiały rozważa się możliwość czy ten plac nadaje się pod budowę. Budowa remizy nie następuje gdyż wszystkich zaskoczyła wojna w 1939 roku.

6

Wybuch ii wojny światowej przerwał działalność osp w Busku Zdroju. Wznowiono ją dopiero w październiku 1940 roku. Straż liczyła wówczas 3 oficerów, 7 podoficerów i 21 szeregowych. W 1942 roku naczelnikiem został Stefan Mazurkiewicz, a stan kadry powiększył się do 75 osób. Większość strażaków aktywnie uczestniczyła w działalności organizacji podziemnych, szczególnie armii krajowej. W 1941 roku dzięki ofiarności i wyszkoleniu buskich strażaków ocalał magazyn broni i amunicji A.K. mieszczący się na Nadolu.
W latach 1943-1944 polegli na polu chwały w walce z hitlerowcami druhowie:

– WŁADYSŁAW PIOTROWSKI
– ZDZISŁAW ZEMŁA
– JULIAN DYTKOWSKI
– ZYGMUNT KENDRA

7

W dniu 22 czerwca 1947 roku w obecności władz powiatowych i miejskich oraz licznie zebranej ludności miasta został przekazany uroczyście, odnowiony sztandar przechowany w czasie zawieruchy wojennej.


8

W dniu 25 sierpnia 1958 roku zmarł długoletni powiatowy komendant osp mjr pożarnictwa Wacław Hiżycki. Po śmierci majora Hiżyckiego komendantem zostaje jego dotychczasowy zastępca p.por. Pożarnictwa Radosław Kałamaga, który daje się poznać jako młody, energiczny i pełen temperamentu oraz polotu działacz społeczny.

9

W drugiej połowie 1948 roku następuje ukończenie budowy świetlicy strażackiej. Dalsza jej rozbudowa ma miejsce aż do roku 1958.

11

W dniu 25 sierpnia 1958 roku zmarł długoletni Powiatowy Komendant OSP mjr pożarnictwa Wacław Hiżycki. Po śmierci majora Hiżyckiego Komendantem zostaje jego dotychczasowy zastępca ppor. pożarnictwa Radosław Kałamaga, który daje się poznać jako młody, energiczny i pełen temperamentu działacz społeczny.

12

W drugiej połowie roku 1948 następuje ukończenie budowy świetlicy strażackiej. Dalsza jej rozbudowa ma miejsce aż do roku 1958. Należy wspomnieć, iż mniej więcej w tym samym czasie nastąpiły zmiany ustawowe dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce. 4 lutego 1950 roku Sejm uchwalił ustawę o ochronie p.poż. i jej organizacji. Na mocy tego aktu prawnego został powołany Urząd Centralny – Komenda Główna Straży Pożarnych, która podlegała Ministrowi Gospodarki Komunalnej. Od 1954 roku nadzór nad ochroną przeciwpożarową przejął Minister Spraw Wewnętrznych. W tym samym czasie przy prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych powołano Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej i Komendy Powiatowe. Zlikwidowaniu uległy Urzędy Wojewódzkie, starostwa oraz oddzielne organy samorządowe. Ustawa określiła, że wszyscy pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe stanowią Korpus Techniczny Pożarnictwa, na czele którego stoi Komendant Główny Straży Pożarnych.
W służbie strażackiej ppłk. Radosław Kałamaga spędził prawie 40 lat. Urodził się 4 stycznia 1931 roku w Busku-Zdroju. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1945 roku wyjechał do Świebodzina, gdzie rozpoczął naukę w zawodzie ślusarz-mechanik. Po 2-letniej nauce powrócił do Buska do ukochanej i umiłowanej przez siebie kielecczyzny. Mając zamiłowanie do pożarnictwa w roku 1949 wstąpił w szeregi OSP Busko-Zdrój – za pośrednictwem której skierowany został na oficerski kurs pożarniczy do Łodzi. Po ukończeniu kursu 1 czerwca 1952 roku rozpoczął służbę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Busku-Zdroju na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego. Przez całe swoje życie szkolił się i doskonalił min. Uzyskał dyplom mistrzowski w zawodzie mechanik pojazdowy. W 1965 roku ukończył liceum ogólnokształcące, a w 1969 roku uzyskał dyplom ukończenia Szkoły Oficerów pożarnictwa w Warszawie. Dnia 1 marca1959 roku otrzymał powołanie na stanowisko Komendanta Rejonowego i pełnił tą funkcje do 31 marca 1991 roku, kiedy to odszedł na zasłużona emeryturę.
Pan ppłk. Radosław Kałamaga w okresie swej długoletniej służby wniósł duży osobisty wkład we właściwe organizowanie ochrony ppoż. na Ziemi Buskiej. Szczególne osiągnięcia uzyskał
w inicjowaniu i udzielaniu pomocy w budowie strażnic OSP oraz modernizacji obiektów ZSP. Aktywnie współpracował z terenowymi organami administracji państwowej, inspirując ich działalność
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki jego umiejętnościom mechanicznym w 1985 roku przygotował motopompę PO-5 dzięki której reprezentacja województwa kieleckiego zdobyła Mistrzostwo Polski w sporcie pożarniczym w Gdańsku. W latach 1991-2002 był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Wojewódzkim OSP w Kielcach.
Za działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany min.
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
• Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
• Medalem XXX-lecia PRL,
• Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem ,,Za zasługi dla Pożarnictwa”,
• Brązowym Medalem ,, Za zasługi w Ochronie Porządku Publicznego”
• Odznaką ,,Za Zasługi dla Kielecczyzny”.
• Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kielcach w 1984 roku został wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Funkcjonariuszy Pożarnictwa Województwa Kieleckiego.

W roku 1990 pppłk. Zdzisław Radosław Kałamaga pełniący funkcję Komendanta Zawodowej i Rejonowej Straży Pożarnej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 27 stycznia 2013r.

Na jego miejsce zostaje powołany mł. bryg. inż. Henryk Kocjan
( 1990-1999).

13

Pan mł. bryg. inż. Henryk KOCJAN urodził się 13 października 1956r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Służbę w Straży Pożarnej rozpoczął jako podporucznik pożarnictwa dnia 1 sierpnia 1980 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Początkowo wykonywał zadania dowódcy kompanii a następnie starszego wykładowcy. Od dnia 1 lutego 1983r. kontynuował służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju piastując kolejno różne stanowiska, począwszy od oficera ds. operacyjno-szkoleniowych poprzez funkcję Komendanta Zawodowej Straży Pożarnych, a następnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W roku 1992 na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej Komenda Rejonowa Straży Pożarnych zostaje przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą PSP. Był to okres szczególnie wytężonej pracy organizacyjno-szkoleniowej związanej z wprowadzaniem nowych struktur organizacyjnych Straży Pożarnej oraz przygotowanie jej do nowych zadań ratowniczych nałożonych nową ustawą.
Państwowa Straż Pożarna w ostatnim dziesięcioleciu z rozwarstwionej organizacyjnie (terenowej i resortowej) służby zajmującej się przede wszystkim gaszeniem pożarów, stała się mobilną służbą ratowniczą wchodzącą w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – stanowiącą ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W tym okresie nastąpiły w naszej służbie kolosalne zmiany jakościowe, organizacyjne, szkoleniowe, ale przede wszystkim sprzętowe. Zmienił się zasadniczo zakres naszego działania, określony jako ochrona życia, zdrowia i mienia podczas walki z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi, w tym ratownictwa: technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego.
Jedną z ważniejszych akcji dowodzonych przez Komendanta Kocjana była powódź w roku 1997 obejmująca teren powiatu buskiego, która trwała 18 dni. Powierzchnia zalanych terenów wynosiła 1727 ha.
W akcji tej uczestniczyło;
• 187 samochodów gaśniczych
• 31 samochodów specjalnych
• 2 pompy dużej wydajności
• 41 motopomp
• 1292 ratowników.

mł.bryg. Henryk KOCJAN w dużym stopniu przyczynił się rozpoczęcia prac związanych z budową nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju. W roku 1997 Urząd Rejonowy przekazał dla KR PSP w Busku – Zdroju w zarząd, na czas nieokreślony działkę zlokalizowaną przy ulicy Waryńskiego.
W 1999 roku został ogłoszony przetarg na budowę obiektu, który wygrało biuro projektowe ,,FORTUNKA” z Kielc.

W związku z reformą administracji publicznej z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowa Komenda Rejonowa PSP w Busku-Zdroju została przekształcona w Komendę Powiatową PSP w Busku-Zdroju.

Dnia 30 września 1999 roku mł.bryg. Henryk Kocjan zakończył czynną służbę zawodową w Państwowej Straży Pożarnej.

Od 1 października 1999 roku do 31 sierpnia 2004 roku Komendą Powiatową PSP w Busku-Zdroju kierował mł. byg.mgr inż. Grzegorz Jankowski.


14

Pan mł.bryg. Grzegorz Jankowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w dniu 1 sierpnia 1980 roku w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Busku-Zdroju na stanowisku referenta, po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe i ogólne, uzyskując w roku 1988 tytuł inżyniera pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a w roku 2003 tytuł magistra na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Osiągane wyniki w służbie, zaangażowanie oraz predyspozycje dowódcze zadecydowały, że w latach 1989-2006 zajmował wiele stanowisk służbowych o charakterze dowódczym. Pełnił funkcje Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Chmielniku, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.

W latach 2000-2003 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju posiadała następujące samochody:
§ 2 samochody gaśnicze ( GCBA6/32 i GCBA5/24)
§ 2 samochody operacyjne (Lanos i Polonez)
§ 2 samochody kwatermistrzowskie (Star 200 i Renault Master)
§ 1 samochód do zagospodarowania Volkswagen
§ autobus Jelcz PR110

W roku 2000 został rozstrzygnięty przetarg na budowę obiektu nowej siedziby Komendy, z wyborem wykonawcy robót. Realizacją inwestycji zajęło się Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ,,Kartel” S.A. w Łanach (koło Wodzisławia), firma z długoletnimi tradycjami i wieloletnim doświadczeniem budowlanym. W dniu 20 grudnia 2000 roku został uroczyście wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowej strażnicy.

Latem 2001 roku teren powiatu buskiego został ponownie dotknięty przez powódź. W wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpił gwałtowny przybór wód w rzekach Wisła i Nida, co doprowadziło do pojawienia się przecieków z wałów przeciwpowodziowych.
Wystąpiły lokalne podtopienia budynków i dróg na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów. Przy usuwaniu skutków powodzi uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu buskiego oraz z powiatów sąsiednich, 10 kadetów z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i Kompania Wodna z Poznania.

Ważnym wydarzeniem dla strażaków buskiej KP PSP był dzień 31 maja 2003 roku gdzie do użytku został uroczyście oddany nowy budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju zlokalizowany przy ulicy Waryńskiego 29 „A”. Oddanie do użytku nowej strażnicy połączone było z Wojewódzkimi Obchodami ,,Dnia Strażaka 2003”. Jest to nowoczesny budynek na miarę XXI wieku. Składa się on  z budynku administracyjnego i części garażowej, połączonych ze sobą przeszklonym łącznikiem. Łączna powierzchnia budynku wynosi 3 204 m2, a jego kubatura – 18 900 m3. Środki finansowe na budowę strażnicy pochodziły z Budżetu Państwa, Wojewody Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju.

1 września 2004 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach odwołał ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Grzegorza Jankowskiego i powołał go na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie.

W okresie od 1 września 2004 roku do 28 kwietnia 2006 roku Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju był st. kpt. mgr inż. Kazimierz Ścibiło.

15

Pan st. kpt. Kazimierz Ścibiło urodził się dnia 4 sierpnia 1971 roku w Kędzierzynie Koźlu. Ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie następnie Szkołę Główną Służby Pożarniczej Warszawie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W buskim garnizonie służy od 1992 roku. W latach 1999-2004 był Dowódcą buskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W roku 2004 stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju wynosił:
• 56 etatów dla funkcjonariuszy( w tym):
– 11 oficerów,
– 17 aspirantów,
– 21 podoficerowie,
– 6 strażaków
• 1,5 etatu dla pracowników cywilnych.

Ważną rolę w życiu buskiej straży pożarnej odgrywał sport. W dniu 19 września b.r. w ramach „Dni Buska” odbywał się w Busku Zdroju Bieg Zdrojowy. Zawody rozgrywane były w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach. Komendę Powiatową PSP w Busku Zdroju w konkurencji biegu na dystansie 1000 metrów reprezentował mł. kpt. Grzegorz Kralka. Konkurencja ta została zakończona zdobyciem przez naszego zawodnika bardzo dobrego II miejsca.

W dniu 22 września 2004 roku reprezentacja KP PSP w Busku – Zdroju brała udział w VIII edycji finałowych rozgrywek strażackich piątek piłkarskich o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP gdzie wywalczyła wysokie II miejsce. Reprezentację KP PSP Busko – Zdrój stanowili: mł. kpt. Grzegorz Kralka, st. asp. Marek Poniewierski, kpt. Zbigniew Dziurewicz, ogn. Jerzy Józefiak, mł. asp. Robert Walasek, kpt. Tomasz Skrzypek, asp. Mariusz Majcher, kpt. Grzegorz Wilk
i st. kpt. Kazimierz Ścibiło.

W dniach 23-25 listopada 2005 roku na obiektach sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju oraz Gimnazjum Samorządowego w Stopnicy zostały rozegrane XI Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Głównego. Tutejsza Komenda była jednym z organizatorów w/w mistrzostw, w których udział brały reprezentacje wszystkich województw oraz czterech Szkół Pożarniczych.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele: Komendanta Głównego PSP, Wojewody Świętokrzyskiego, władze samorządowe powiatu, UMiG Busko-Zdrój, Stopnicy oraz przedstawiciele Komendy Głównej PSP w Warszawie, Komend Wojewódzkich PSP i kierownictwo KW PSP w Kielcach .

W 2004 roku zakupiony został dla tutejszej Komendy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Marki ,,Renault Mascot”, który zastąpił lekki samochód ratownictwa drogowego Volkswagen Transporter.

W roku 2005 został zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Midlum – GBA 2,5/24– który posiada 2500-litrowy zbiornik wodny, silnik o mocy 220 koni mechanicznych i nowoczesny osprzęt ,,ruberg”. Samochód został włączony do podziału bojowego tutejszej jednostki w miejsce wysłużonego GBA2,5/16 STAR 244.
W tym samym roku zakupiona została sprężarka służąca do ładownia butli nowego typu aparatów powietrznych ,,Fenzy”, wykorzystywanych do ochrony dróg oddechowych podczas akcji ratowniczych w pomieszczeniach zamkniętych.

W 2005 roku KP PSP w Busku-Zdroju brała udział w Ćwiczeniach wieloszczeblowych pod kryptonimem ,,DOBRÓW 2005 roku” na temat ,,Sprawdzenie procedur działania zewnętrznego planu operacyjno- ratowniczego Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie- Zakład Produkcji Chemicznej na tle zagrożeń w województwie świętokrzyskim oraz ataku terrorystycznego na terenie zakładu”.

W 2005 roku również odbyły się ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „KWIECIEŃ – 2005”, których tematem była: „Współpraca województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w zakresie koordynacji działań ratowniczych w przypadku powodzi”. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na wale przeciwpowodziowym Nida w miejscowości Grotniki Duże oraz na przystani promowej przez rzekę Wisła w miejscowości Nowy Korczyn. W ćwiczeniach udział brały siły i środki z KP PSP Busko-Zdrój, wybrane siły z jednostek OSP z terenu gminy Nowy Korczyn oraz siły i środki z woj. małopolskiego.
Od dnia 28 marca 2006 roku zastępy JRG PSP w Busku Zdroju i OSP z terenu gminy Pacanów prowadziły akcję usuwania skutków powodzi. Podtopionych wówczas zostało 243 gospodarstwa rolne, 6 odcinków dróg gminnych było nieprzejezdnych na długości 10 km. Woda podtopiła ujęcie wody pitnej w Żabcu oraz Oczyszczalnię Ścieków w miejscowości Słupia, gm. Pacanów. Oprócz gminy Pacanów skutki nagłego ocieplenia i towarzyszących mu opadów deszczu odczuły także inne gminy powiatu buskiego, min. Solec Zdrój, Gnojono, Nowy Korczyn, Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko Zdrój.

W okresie czasu od dnia 1 lipca 2006 do 31 lipca 2008 Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju był mł. bryg. mgr inż. Stanisław Woś.

16

Pan mł. bryg. Stanisław Woś ukończył Szkołę Główną SP w Warszawie.W latach 1992-1999 jako oficer pracował w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, następnie został Zastępcą Naczelnika Wydziału w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach. Od 31 grudnia 1999 roku do 2003 roku pracował jako starszy oficer w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Przez kolejny rok piastował stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Kielcach. W roku 2003 obejmuje stanowisko Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Funkcję tą pełnił do dnia 30 czerwca 2006 roku. Z dniem 1 lipca tego samego roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiego PSP w Kielcach powołał go stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju zatrudnionych było:
• 57 strażaków,
• 3 pracowników cywilnych.
Wśród 57 funkcjonariuszy w poszczególnych korpusach zatrudnionych było:
• 14 oficerów,
• 17 aspirantów,
• 14 podoficerowie,
• 12 szeregowych.

W dniu 29 grudnia 2006 roku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przekazał na potrzeby tutejszej Komendy samochód operacyjno – rozpoznawczy LAND – ROVER DEFENDER.

30 listopada 2007 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju odbyła się uroczystość przekazania samochodu operacyjnego dla tutejszej jednostki. Akt przekazania samochodu wręczył Komendantowi Powiatowemu wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Józef Żurek, a kluczyki marszałek województwa Adam Jarubas.

26 lipca 2007. w siedzibie tutejszej Komendy odbyło się uroczyste powitanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Nowego Korczyna, która uczestniczyła w zawodach pożarniczych wg. CTIF w Revinge w Szwecji, gdzie zajęła 9 miejsce.
Na uroczystość przybyli m.in. marszałek województwa Adam Jarubas, poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, Przedstawiciel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia – bryg. Andrzej Raczyński, Starosta buski Jerzy Kolarz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Busku Zdroju Adam Pałys. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy PSP w Busku – Zdroju mł. bryg. Stanisław Woś.

Dnia 21 grudnia 2007 roku w siedzibie tutejszej komendy odbyło się Spotkanie Wigilijno – Opłatkowe, w którym uczestniczyli m.in. Wojewoda Świętokrzyski, Radni Sejmiku woj. Świętokrzyskiego, Naczelnik Ośrodka Szkolenia z KW PSP Kielce, Starosta Powiatowy, Przewodnicząca Rady Powiatu, Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miasta, Kapelan Strażaków powiatu buskiego, Wójtowie z poszczególnych gmin, Komendant Powiatowy Policji w Busku – Zdroju, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, Komendant Powiatowy PSP, Zastępca Komendanta Powiatowego oraz pracownicy tutejszej Komendy.
W trakcie spotkania zostały przekazane na stan tutejszej komendy przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach dwa samochody pożarnicze: GCBA 5/39 – MAN i podnośnik hydrauliczny PMT – 25 D- MAN.

18

17

Przy współudziale środków finansowych pochodzących z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju został zakupiony na potrzeby KP PSP Busko-Zdrój nowoczesny sprzęt ratowniczy firmy ,,HOLMATRO”. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 67 000,00 zł.
W dniu 3 maja 2008 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2008. W punkcie kulminacyjnym obchodów nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru dla KP PSP, ufundowanego przez mieszkańców ziemi buskiej. Obchody Dnia Świętego Floriana były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień oraz przekazania samochodów pożarniczych dla jednostek ochotniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Długą listę gości otwierali eurodeputowany Czesław Siekierski, posłowie Mirosław Pawlak, Konstanty Miodowicz, Andrzej Pałys, Henryk Mincarz i z-ca komendanta głównego straży pożarnej, generał Janusz Skulich, przybyli także: wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa Adam Jarubas, delegacje strażaków z Węgier i Ukrainy.


19

W dniu 1 września 2008 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju został powołany przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach mł. bryg. mgr inż. Ścibiło Kazimierz dotychczasowy Dowódca JRG w Busku – Zdroju. Uroczystość powołania odbyła się w budynku Komendy Powiatowej z udziałem pracowników Komendy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju wyniósł:
• 58 etatów dla strażaków,
• 2 etaty dla pracowników cywilnych.
Zatrudnienie to było zgodne z limitem etatowym przyznanym w roku 2008 dla naszej Komendy.
Wśród 58 funkcjonariuszy w poszczególnych korpusach zatrudnionych było:
• 13 oficerów,
• 21 aspirantów,
• 8 podoficerowie,
• 16 szeregowych.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju wykazują duże zaangażowanie oraz osiągają znaczące sukcesy podczas różnego rodzaju zawodów sportowych.
We wrześniu 2009 roku buska jednostka wygrała pierwsze eliminacje okręgowe Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Strażaków w piłce nożnej.Buską jednostkę reprezentowali: mł. bryg. Kazimierz Ścibiło,
kpt. Grzegorz Kralka, st. str. Wiesław Francuz, mł. kpt. Tomasz Galus,
sekc. Krzysztof Cholewa, st. kpt. Artur Brachowicz, st. str. Konrad Kuza, str. Konrad Wawrzyk, mł. asp. Marcin Wójcik, st. kpt. Zbigniew Dziurewicz, st. str. Marcin Kita, kpt. Robert Bujny.

Buscy strażacy w VIII Otwartych Mistrzostwach Województwa świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie w rankingu jednostek Państwowej Straży Pożarnej zajęli pierwsze i trzecie miejsce. To stawia naszą jednostkę w gronie najlepszych zespołów w województwie. Buską Jednostkę reprezentowały dwie drużyny  w składzie: st. kpt. Grzegorz Wilk, mł. kpt. Piotr Dziedzic, mł. asp. Piotr Ryk, sekc. Krzysztof Cholewa, sekc. Wiesław Francuz, sekc. Mariusz Prosianowski, st. str. Konrad Kuza, str.Artur Ściubisz. Należy wspomnieć, iż Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Nowego Korczyna na Olimpiadzie Sportów Pożarniczych w Ostrawie spośród 49 startujących drużyn z całego świata zajęła wysokie siódme miejsce.

W celu dostosowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego do standardów unijnych rozpoczęto prace związane z tworzeniem Systemów Powiadamiania Ratunkowego w województwie świętokrzyskim.
Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrum powiadamiania ratunkowego na terenie województwa świętokrzyskiego zostanie utworzone jedno WCPR w Kielcach oraz 5 Powiatowych CPR.
W związku z powyższym trwają prace nad utworzeniem CPR w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Busku –Zdroju, który obejmie powiat buski, staszowski i kazimierski. Realizacja projektu jest przewidziana na rok 2012.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju dysponuje następującym sprzętem:
• Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN – GCBA 5/40
• Średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Midlum – GBA 2,5/24
• Samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT Mascott- SLRT 1/25
• Podnośnik hydrauliczny SH-25 MAN
• Samochód kwatermistrzowski STAR 266
• Samochód lekki kwatermistrzowski RENAULT Master – SAKW
• Samochód operacyjny JRG – LAND ROVER
• Samochód operacyjny KP – VOLKSWAGEN Passat
• Pompa wysokiej wydajności HL-200
• Pompa wysokiej wydajności – ZP-680 – M90/8
• Stacja uzdatniania wody
• Łodź z silnikiem ,,Merkury” + przyczepka

W roku 2009 tutejsza Komenda wzbogaciła się o następujący sprzęt:
• Zakupiono Zestaw uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego firmy ,,LUKAS”.
• Zakupiona została motopompa do wody zanieczyszczonej WT 30X .
• Zakupiono Serwer oraz oprogramowanie z ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2007-2009” w ramach przedsięwzięcia zakupu i wymiany sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.
Na chwile obecną tutejsza Komenda to zupełnie nowoczesna Straż Pożarna o bardzo szerokim profilu działań ratowniczych i stosunkowo dobrze wykwalifikowanej kadrze. Przybyło wiele sprzętu do niesienia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych i infrastruktury technicznej. Strażacy wyposażeni są w nowoczesne, bardziej funkcjonalne ubrania ochronne, lepszy sprzęt ochrony dróg oddechowych. Posiadamy dobre urządzenia łączności radiowej. Obecnie zatrudnionych jest:
• 15 oficerów,
• 15 aspirantów,
• 13 podoficerów,
• 15 szeregowych
• 3 pracowników cywilnych – (2 etaty cywilne).
W zdecydowanej większości są to młodzi ludzie zaangażowani i z ochotą podnoszący swoje umiejętności zawodowe dzieląc czas pomiędzy akcje ratownicze, szkolenie i prace na rzecz tut. jednostki.

11 lutego 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Busku-Zdroju odbyła się narada roczna z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz przedstawicieli lokalnych samorządów, podczas której przedstawiono analizę z realizacji zadań w 2009 roku na terenie powiatu buskiego, analizę zagrożeń oraz analizę zabezpieczenia operacyjnego powiatu, podsumowano działania interwencyjne oraz kontrolno rozpoznawcze, omówiono stan przygotowania podmiotów ratowniczych do prowadzenia działań a także przedstawiono najważniejsze zamierzenia planowane do realizacji w roku 2010.

 

W okresie od 17 maja 2010 roku do 16 lipca 2010 roku w wyniku intensywnych opadów deszczu w Polsce południowej teren powiatu buskiego został dotknięty przez powódź. Nastąpił gwałtowny przybór wód w rzekach Wisła i Nida.
Działania przeciwpowodziowe przez zastępy JRG oraz OSP na terenie powiatu buskiego były prowadzone na terenie gmin: Pacanów, Nowy Korczyn oraz Wiślica.
Wystąpiły lokalne podtopienia budynków i dróg na terenie gmin: Nowy Korczyn i Pacanów.
W celu efektywnej obrony zagrożonych wałów niezbędne okazały się siły
i środki Straży Pożarnej z poza powiatu jak również siły wojska ze specjalistycznym sprzętem pływającym. Rozmiar i skala zdarzenia
w znacznej mierze przewyższała potencjał sprzętowy i ludzki znajdujący się w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Busku-Zdroju.
Na terenach zagrożonych zalaniem zaszła potrzeba przeprowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. W wyniku komunikatów
o konieczności ewakuowania się, znaczna część mieszkańców opuściła zagrożone tereny samodzielnie, ewakuując wraz ze sobą mienie. Część mieszkańców w trosce o swój dobytek pozostała w miejscu zamieszkania na terenach realnie zagrożonych.
W celu usprawnienia organizacji działań prowadzonych na zagrożonych wałach przeciwpowodziowych, teren działania został podzielony na odcinki bojowe. Do kierowania poszczególnymi odcinkami bojowymi wyznaczono oficerów, aspirantów KP PSP w Busku-Zdroju oraz druhów miejscowych jednostek OSP, posiadających doświadczenie prowadzenia działań charakterze z lat poprzednich (akcje powodziowe w latach 1997, 2001 i 2006).
Ogółem zalanych obiektów odnotowano:
– 794 obiektów mieszkalnych,
– 1097 obiektów gospodarczych,
– 6 obiektów użyteczności publicznej,

 

W dniu 9 lipca 2010 roku na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoja obecnością: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki st. bryg. Zbigniew Muszczak, Marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka Koruba oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki wręczone zostały awanse oraz odznaczenia oraz na wyższe stopnie służbowe.
Podczas tej uroczystości Świętokrzyski Komendant Wojewódzki wyraził serdeczne podziękowania dla wszystkich strażaków z terenu powiatu buskiego za szczególne zaangażowanie w działaniach przeciwpowodziowych w miesiącach maj-czerwiec 2010 roku.

W dniu 5 września 2010 roku w Stopnicy przeprowadzone zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP wg regulaminu CTIF. W zawodach tych wzięły udział 24 drużyny z terenu województwa świętokrzyskiego.
Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne decyzją komisji sędziowskiej zawody rozegrane zostały jedynie w konkurencji bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami.
Powiat buski reprezentowała chłopięca MDP z Nowego Korczyna pod opieką dh Andrzej Wajsa, która w klasyfikacji generalnej uplasowała się na miejscu pierwszym.

 

W dniach 9-10 września na terenie zakładu produkcji Chemicznej w Dobrowie zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia manewrowe, sprawdzające procedury Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego z udziałem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego i Świętokrzyskiej Brygady Odwodowej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak również służb i podmiotów współdziałających m.in. Policji, Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Założenie do ćwiczeń obejmowało pięć zasadniczych epizodów, które spowodowały określoną reakcję służb ratowniczych oraz innych podmiotów zaangażowanych w ćwiczenia. Zaplanowane epizody następowały kolejno po sobie tworząc ciąg wydarzeń w układzie chronologicznym.

W dniu 29 października 2010 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę asp. Janusza Chłosty. Ciepłymi słowami żegnał go Komendant Powiatowy PSP w Busku-Zdroju mł. bryg. Kazimierz Ścibiło oraz pracownicy Komendy.
Pan Janusz Chłosta służbę w ochronie przeciwpożarowej pełnił od dnia 02 lipca 1990 roku. Rozpoczynał ja na stanowisku pomocnika przodownika roty w Zawodowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju. W swej karierze przechodził przez kolejne stanowiska służbowe aż do Zastępcy Dowódcy JRG PSP w Busku-Zdroju.
Za swoją ofiarną służbę wyróżniony został następującymi odznaczeniami:
• Brązowym medalem ,, Za zasługi dla pożarnictwa”
• Srebrnym medalem ,, Za zasługi dla pożarnictwa”

W dniu 8 listopada 2010 roku w obecności Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki Koruby, Marszałka Województwa Świetkorzyskiego – Adama Jarubasa, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zbigniewa Muszczaka  i wszystkich zaproszonych gości, na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyła się uroczystość związana z przekazaniem Ciężkiego Samochodu Ratownictwa Drogowego dla naszej Komendy.
Projekt zakupu samochodu został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Projekt ten nosi nazwę: Usprawnienie systemu bezpieczeństwa komunikacyjnego  w zakresie działań ratowniczych na drogach wojewódzkich w oparciu  o sprzęt specjalistyczny Państwowej Straży Pożarnej.  Ciężki samochód Ratownictwa Drogowego, jaki otrzymali strażacy  z Komendy Powiatowej PSP w Busku-Zdroju oprócz powiatu buskiego, operacyjnie będzie zabezpieczał pozostałe, zlokalizowane na południu woj. świętokrzyskiego powiaty, min.: staszowski, jędrzejowski, pińczowski oraz kazimierski.
15 listopada 2010 roku przy współudziale środków finansowych pochodzących ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Urzędów Gmin: Stopnica, Gnojno, Pacanów, Solec-Zdrój, jak również Polskich Składów Budowlanych został zakupiony dla tutejszej Komendy samochód lekki kwatermistrzowski Ford TRANSIT, który będzie wykorzystywany do działań ratowniczo – gaśniczych z pompą wysokiej wydajności HL-200 jak również do zaopatrzenia podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

W dniu 15 grudnia 2010 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju odbyło się coroczne, świąteczne spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości jak również wszystkich pracowników tutejszej Komendy.
Uroczysta Wigilię zapoczątkowało powitanie przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Busku-Zdroju – mł. bryg. Kazimierza Ścibiło, który podziękował gościom za przybycie, a następnie złożył życzenia radosnych, pełnych spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym w nadchodzącym nowym 2011 roku.
Podczas spotkania Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Busku-Zdroju przekazali na ręce Komendanta Powiatowego Betlejemskie Światełko Pokoju będące symbolem nadziei, radości, oraz ciepła, jakie niosą Święta Bożego Narodzenia.

Strony: 1 2 3